<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d2305202351054614956\x26blogName\x3dVideoGalaxia\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://videogalaxia.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3des_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://videogalaxia.blogspot.com/\x26vt\x3d-3505251314380397377', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

VideoGalaxia

El Sitio con los Mejores Videos de InternetLa alucinante vida de una gota de agua

Los creativos holandeses han realizado este spot para la marca de cerveza Bavaria, en el que nos muestran la vida plagada de aventuras de una gota, desde su nacimiento en el glaciar hasta que llega a...La música es de Massive Music.

Etiquetas: , ,
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

» Publicar un comentario

Blogalaxia